مترجم فوری متن

منوی تنظیمات آن در سمت چپ صفحه پنهان بوده و با قرارگیری نشانگر موس بر روی دکمه آن  ، منو ظاهر می شود.

کد :

<!-- TranslateClient BEGIN -->
<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi"></script><script language="javascript">var gtc_stl='http://translateclient.com/js/widget/gtc.css';</script><script type="text/javascript" src="http://translateclient.com/js/widget/gtc.js"></script><script language="javascript">translateclient.srclang="fa";translateclient.checkload();gtc_ws=1;</script><div id="gtc_pan"><div id="gtc_t">Just select text on the page and get instant translation from Google Translate!</div><label><input id="gtc_chk" type="checkbox" checked="checked" />Translate to </label><select id="gtc_lang"></select><br><a id="gtc_w" href=""></a> <a id="gtc_d" href="http://translateclient.com">Free Translator Download</a></div>
<!-- TranslateClient END -->

پایان.

/ 0 نظر / 22 بازدید