در اینجا یک فایل ضمیمه با فرمتpdfبرای دانلود قرار داده شده است که شامل لیست وسایل همراه با عکس آنهاست


دانلود